جامعه صنعتی، از یک طرف نیاز به جهانگردى را خلق کرد و از طرف دیگر شرایط مثبتى به‌وجود آورد، که این پدیده در سطح تمامى جامعه مطرح شود.

جهانگردى که تا اواخر قرن نوزدهم از امتیازات انحصارى طبقه کوچک و مرفه جوامع آن زمان بود، پس از پیدایش نخستین سازمان‌هاى جهانگردى و مؤسسات آموزشى و پرورشی، گسترش چشمگیر خود را آغاز کرد.

منتشرشده در گروه مدیریت