ساحل آرام و پاک، یکی از منابع مهم گردشگری است که از نظر اقتصادی افزون برداشتن توجیه، از حوزههای مهم سرمایهگذاری بهشمار میآید.

منتشرشده در گروه مدیریت